Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Základní informace

Při nakládání s osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Správce osobních údajů dle výše uvedeného nařízení:

SEDUCA-CZE s.r.o.
Čerpadlová 1034/2b, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 014 70 906
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 782 54

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje a jejich původ

Správce zpracovává pouze údaje, které odběratel poskytovaných služeb sám poskytne a které jsou nezbytné pro realizaci požadované služby. Jedná se o identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje, které jsou nutné pro vydání výstupních dokladů (Osvědčení, Certifikát apod.).

Údaje jsou získávány prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách správce.

K získaným osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby a nejsou předávány třetím stranám za účelem dalšího zpracování.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která je nutná k realizaci služby.

Po realizaci služby pokračujeme v uchování osobních údajů, pokud je to nutné vzhledem k povinnostem plynoucím z platné legislativy (např. vedení účetnictví, podmínky akreditace vzdělávacích programů nebo uchování dokumentace projektů podporovaných EU).

Po pominutí důvodů pro uchování osobních údajů správce tyto údaje vymaže. Mají-li listinou podobu, budou skartovány.

Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení zpracovávaných osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití. Údaje vedené v elektronické nebo listinné podobě jsou chráněny proti přístupu třetích stran vhodnými technickými a organizačními prostředky (chráněný přístup, šifrování). Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby, které s nimi nakládají dle předem stanovených postupů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývající z GDPR

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  2. právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), popřípadě omezení zpracování (č. 18 GDPR)
  3. právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR.)
  4. právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
  5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
  6. právo podat stížnost na postup správce u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů při podezření, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje:

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit na níže uvedené adrese, telefonicky popř. emailem.

SEDUCA-CZE s.r.o.
Komenského 1190/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Email: seduca@seduca.cz
Tel.: 602 753 125

 

Dne 29. dubna 2022